All4you Photography      
de mooiste kunstvorm is anderen blij maken

Privacyverklaring

All4you photography, gevestigd aan Kruisstraat 49 1561 ph krommenie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wouter Singerling is het gezicht van All4you Photography en gaar over alle ontwikkelingen en beslissingen. Hij is te bereiken op info@all4youphotography.nl

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens worden geregistreerd en verwerkt als u ons deze bij het opvragen van informatie of het boeken van een fotosessie (via een contactformulier) vrijwillig meedeelt. Afhankelijk van de betreffende formulieren en de in te vullen gegevens, zal blijken welke gegevens worden verzameld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u de gewenste informatie of diensten te kunnen aanbieden, dit wil zeggen dat alleen de informatie en de gegevens worden opgeslagen en verwerkt die absoluut noodzakelijk zijn om op uw vraag te antwoorden of de fotosessie te kunnen realiseren.:  

Een overzicht van persoonsgegevens die All4you Photography verwerkt:

- Voor- en achternaam  

- Geslacht  

- Geboortedatum  

- Geboorteplaats  

- Adresgegevens  

- Telefoonnummer  

- E-mailadres  

- IP-adres  

- Bankrekeningnummer   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Het is voor All4you Photography handig om te weten hoe de toestand/gezondheid van moeder en kind is voor het plannen van bijvoorbeeld een zwangerschap- of newbornsessie.

-Gezondheid van moeder en/of kind. Bijvoorbeeld bekkeninstabiliteit, vroeggeboorte, keizersnede, ziekenhuisverblijf of bevallingsverhalen.

-Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@all4youphotography.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

All4you photography verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- All4you photography volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

- All4you photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

All4you photography neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van All4you photography) tussen zit. All4you photography gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkenen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

All4you Photography bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn. All4you Photography hanteert een bewaartermijn van maximaal 10 jaar, uw gegevens worden bewaard totdat deze niet meer nodig zijn, u een verzoek indient tot verwijderen of tot dat All4you Photography stopt met zijn werkzaamheden als fotograaf.

Delen van persoonsgegevens met derden

All4you Photography deelt/verkoopt jouw gegevens niet met/aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Lees de privacyverklaringen van onderstaande bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van All4you Photography om te weten hoe zij met privacy omgaan:

WeTransfer | Versturen van foto’s per e-mail | PRIVACYVERKLARING

Strato | Website hosting | E-mail | PRIVACYVERKLARING

PostNL | Leveringsdoeleinden PRIVACYVERKLARING

Whatsapp | Versturen van berichten of locatie van fotosessie | PRIVACYVERKLARING 


Social Media

Facebook | Promotionele doeleinden | GEGEVENSBELEID

Instagram | Promotionele doeleinden | PRIVACYVERKLARING

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

All4you photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je NAW persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door All4you Photography heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit gaat om de gegevens zoals; namen, adressen, geboorte data, rekeningnummers, emailadressen en telefoonnummers.

De door u getekende overeenkomst(en) tijdens de fotosessie met publicatietoestemming over het gebruik/publiceren van foto’s of het delen hiervan, zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking/verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@all4youphotography.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. All4you Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: HTTPS://AUTORITEITPERSOONSGEGEVENS.NL/NL/CONTACT-MET-DE-AUTORITEIT-PERSOONSGEGEVENS/TIP-ONS

 

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

All4you photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@all4youphotography.nl 

 
 
 
 
E-mailen
Instagram